Tugiteenused      Huviringid      
Klaabu lasteaia õppekava   Lasteaia õppekava on täies mahus nähtav  ELIISI- veebikeskkonnas Klaabu lasteaia õppekava

Klaabuga koos

targaks ja hoolivaks mänguhoos

Klaabu lasteaia õppekava

Õppe- ja kasvatustegevuse  üldeesmärk on toetada lapse mitmekülgset ja järjepidevat arengut kodu ja lasteasutuse koostöös. 

Üldeesmärgist lähtuvalt on õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid järgmised:

Luua lapsekeskne lapse kehalist, vaimset ja sotsiaalset arengut toetav  arengukeskkond.

Soodustada lapse suhtlemisoskuse arengut, mille tulemusel kujuneb lapsel vastutus- ja algatusvõime ning eetiline käitumine.

Mängu, loovtegevuse, eakohase töö ja õppimise kaudu suunata lapse positiivse minapildi ja üldoskuste arengut.

Eesti kultuuritraditsioonidele ja üldkultuurile toetudes omandab laps eakohasel tasemel põhiteadmisi ümbritsevast keskkonnast ja tervise hoidmisest/tugevdamisest ning huvitub erinevatest valdkondadest.

 

Lasteaia õppekava on täies mahus nähtav  ELIISI- veebikeskkonnas.

Klaabu sündis vihmapiisast
ja sai naerusuu.
Sõpradest ta väga hoolib
ja on vallatu.

https://klaabu.tartu.ee/uus/s2/1_912_314_.png

 Sõbralik Klaabu maja
Peame oluliseks  laste
sotsiaalsete ja emotsionaalsete oskuste arengu toetamist -  hea kaaslane on salliv, hooliv, austav ja julge! Väärtustame lapse iseseisvust ja  aktiivset tegutsemist.

Montessori pedagoogika elemendid
Lapsel on tegutsemisvabadus ja selged piirangud. Montessori õpe toetab laste individuaalset arengut igapäevaelu harjutuste, meelte- ja matemaatikavahenditega. Teeme koostööd Eesti Montessori Ühinguga.

Praktika, koostöö ja avatus
Tartu Lasteaed Klaabu kuulub Tartu Ülikooli ja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli praktikakogukonda.
Klaabu lasteaia õpetajad on alates 2011. aastast juhendanud saksa lasteaiaõpetaja eriala tundengite ülikoolipraktikaid.

Veebilehe disain ja CMS

Klaabu lasteaia õppekava

Õppe- ja kasvatustegevuse  üldeesmärk on toetada lapse mitmekülgset ja järjepidevat arengut kodu ja lasteasutuse koostöös   Üldeesmärgist lähtuvalt on õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid järgmised: Luua lapsekeskne lapse kehalist, vaimset ja sotsiaalset arengut toetav  arengukeskkond

Klaabu lasteaia õppekava

klaabu.tartu.ee © 2020 Tartu Klaabu Lasteaed » Klaabuga koos  targaks ja hoolivaks mänguhoos.