Tugiteenused      Huviringid      
Lasteaia õppekava   Lasteaia õppekava on täies mahus nähtav  ELIISI- veebikeskkonnas Lasteaia õppekava

Klaabumaal üheskoos

loovaks ja hoolivaks mänguhoos
Lasteaia õppekava

Õppe- ja kasvatustegevuse  üldeesmärk on toetada lapse mitmekülgset ja järjepidevat arengut kodu ja lasteasutuse koostöös. 

Üldeesmärgist lähtuvalt on õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid järgmised:

Luua lapsekeskne lapse kehalist, vaimset ja sotsiaalset arengut toetav  arengukeskkond.

Soodustada lapse suhtlemisoskuse arengut, mille tulemusel kujuneb lapsel vastutus- ja algatusvõime ning eetiline käitumine.

Mängu, loovtegevuse, eakohase töö ja õppimise kaudu suunata lapse positiivse minapildi ja üldoskuste arengut.

Eesti kultuuritraditsioonidele ja üldkultuurile toetudes omandab laps eakohasel tasemel põhiteadmisi ümbritsevast keskkonnast ja tervise hoidmisest/tugevdamisest ning huvitub erinevatest valdkondadest.

 

Lasteaia õppekava on täies mahus nähtav  ELIISI- veebikeskkonnas.

Klaabu sündis vihmapiisast
ja sai naerusuu.
Sõpradest ta väga hoolib
ja on vallatu.

s2/1_912_403_Jalusesse_karu_programmi_logo.png

 Sõbralik Klaabumaa
Peame oluliseks  laste
sotsiaalsete ja emotsionaalsete oskuste arengu toetamist -  hea kaaslane on salliv, hooliv, austav ja julge! Väärtustame lapse iseseisvust ja  aktiivset tegutsemist.

Montessori pedagoogika elemendid
Lapsel on tegutsemisvabadus ja selged piirangud. Montessori õpe toetab laste individuaalset arengut igapäevaelu harjutuste, meelte- ja matemaatikavahenditega. Teeme koostööd Eesti Montessori Ühinguga.

Koostöö, avatus ja areng
Tartu Lasteaed Klaabumaa kuulub Tartu Ülikooli ja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli praktikakogukonda.
Klaabu maja lasteaia õpetajad on alates 2011. aastast juhendanud saksa lasteaiaõpetaja eriala tundengite ülikoolipraktikaid.

Veebilehe disain ja CMS

Lasteaia õppekava

Õppe- ja kasvatustegevuse  üldeesmärk on toetada lapse mitmekülgset ja järjepidevat arengut kodu ja lasteasutuse koostöös   Üldeesmärgist lähtuvalt on õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid järgmised: Luua lapsekeskne lapse kehalist, vaimset ja sotsiaalset arengut toetav  arengukeskkond

Lasteaia õppekava

klaabu.tartu.ee © 2024 Tartu Klaabumaa Lasteaed » Klaabumaal üheskoos loovaks ja hoolivaks mänguhoos.
Telefon 51 22618
Kummeli 5, Tartu