Tugiteenused      Huviringid      
Tugiteenused lasteaias   Tugiteenused lasteaias

Klaabumaal üheskoos

loovaks ja hoolivaks mänguhoos

Tugiteenused lasteaias

Lasteasutus lähtub laste arengu toetamisel ja õppe korraldamisel kaasava hariduse põhimõtetest.

Varajane märkamine ja sekkumine lasteaias algab lapse arengu jälgimisest ja hindamisest, mis on koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava järgi osa lasteasutuse töötajate igapäevasest õppe- ja kasvatustööst.

 

Tulenevalt lapse individuaalsest arenguvajadusest tehakse vajadusel muudatusi kasvukeskkonnas (mängu- ja õppevahendid, ruumid, õppe- ja kasvatusmeetodid, tugiisik jm) või õppeprotsessis.

Lasteaias pakutakse  vajadusel lapsele ja perele  tugiteenuste koordinaatori, eripedagoogi või logopeedi tasuta tuge.

Tugisüsteemi  koostööd lasteaias ja väljaspool lasteaeda (Rajaleidja, Hariduse Tugiteenuste Keskus, Rehabilitatsioonikeskused, Lastekaitse jt.) juhib tugiteenuste koordinaator.

 

Tugiteenuste koordinaator teeb ettepanekuid õpetajatele õppetöö diferentseerimiseks ja individualiseerimiseks, juhendab vajaliku dokumentatsiooni täitmist  ning jälgib ja hindab tugimeetmete rakendamise tulemuslikkust.

Eripedagoog tegeleb lapse psüühiliste protsesside arendamisega - taju, tähelepanu, mõtlemine, üldise koostööoskuse arendamine, vaimset pingutust nõudvates ülesannetes osalemisega.

Logopeed tegeleb lapse kõne kui peamise suhtlusvahendi korrigeerimise ja arendamine ning psüühiliste protsesside arengu toetamisega.

Psühholoogi  tuge on võimalik saada juhtumipõhiselt Hariduse Tugiteenuste Keskuse kaudu. Eesmärgiks on laste arengu toetamine sobiva õpi- ja arengukeskkonna kujundamisel koostöös lapsevanemate ja haridustöötajatega. Psühholoog nõustab ja konsulteerib last, tema vanemaid, õpetajaid ning teisi võrgustiku liikmeid lapse arengu-, suhtlemis- ja käitumisprobleemide osas. Osaleb last ümbritsevas koostöövõrgustikus.

 

Tugispetsialistide töökorraldus

Iga õppeaasta algul  (septembris ja oktoobris),  õpetajate ja tugispetsialistide koostöös, selgitatakse välja  tuge vajavad lapsed. Vajadusel vaatlevad tugispetsialistid last rühma keskkonnas. Antud tegevusest lapsevanemaid eraldi ei informeerita.

Tugispetsialist teavitab lapsevanemat  kirjalikult,  kui lapsel on vajadus   osaleda  logopeedi või eripedagoogi arendustegevustes. Lapse arendustegevuses osalemine toimub vanema kirjalikul nõusolekul. Lapsevanemal on võimalus kokku leppida tugispetsialistiga vestluse aeg, et saada rohkem infot tugimeetmetest.

Tugispetsialistid koostavad abi vajavate lastega töötamise ajakava  ja plaani. Lapsega läbiviidav individuaalne arendustegevus on vanemale, õpetajale nähtav ELIIS´i veebikeskkonnas.

Arendustegevused toimuvad nii individuaal- kui grupitegevustena.

 

Tugispetsialistid  teevad koostööd lasteaiaõpetajate ja vanematega:

- vajadusel osalevad  lapse arenguvestlusel, ümarlaudades või lapsele individuaalse arenduskava koostamisel;

- nõustavad  vanemaid ja vajadusel soovitad erispetsialistide konsultatsioone;

- edastavad vajadusel harjutusvara lapsevanemale, õpetajatele;

- toetavad ja nõustavad õpetajaid lapse arengu toetamisel;

- tutvustavad lastega tehtavat  tööd lapsevanemate koosolekutel või ümarlaudadel.

Kui on märgatud lapse erivajadust, jälgitud tema arengut ja vajaduse korral tehtud ka vanema nõusolekul lisauuringuid, siis arenguvestluse käigus:

• tehakse kokkuvõte uuringutest ja hindamistulemustest;

• kirjeldatakse võimalikult täpselt lapse arengutaset;

• palutakse lapsevanemalt teavet koduse olukorra kohta;

• pakutakse perele mõistmist ja tuge (ärakuulamine, julgustamine);

• arutletakse lapse ja pere vajaduste ning lasteaias pakutavate võimaluste üle.

 Vajadusel koostavad rühma pedagoogid  koostöös tugispetsialistidega ning lapsevanemaga lapsele individuaalse arenduskava. Vähemalt üks kord õppeaastas tehakse kokkuvõte individuaalse arenduskava rakendumisest, arengukeskkonna sobilikkusest ning lapse edasistest vajadustest. 

Klaabu sündis vihmapiisast
ja sai naerusuu.
Sõpradest ta väga hoolib
ja on vallatu.

s2/1_912_403_Jalusesse_karu_programmi_logo.png

 Sõbralik Klaabumaa
Peame oluliseks  laste
sotsiaalsete ja emotsionaalsete oskuste arengu toetamist -  hea kaaslane on salliv, hooliv, austav ja julge! Väärtustame lapse iseseisvust ja  aktiivset tegutsemist.

Montessori pedagoogika elemendid
Lapsel on tegutsemisvabadus ja selged piirangud. Montessori õpe toetab laste individuaalset arengut igapäevaelu harjutuste, meelte- ja matemaatikavahenditega. Teeme koostööd Eesti Montessori Ühinguga.

Koostöö, avatus ja areng
Tartu Lasteaed Klaabumaa kuulub Tartu Ülikooli ja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli praktikakogukonda.
Klaabu maja lasteaia õpetajad on alates 2011. aastast juhendanud saksa lasteaiaõpetaja eriala tundengite ülikoolipraktikaid.

Veebilehe disain ja CMS

Tugiteenused lasteaias

Lasteasutus lähtub laste arengu toetamisel ja õppe korraldamisel kaasava hariduse põhimõtetest Varajane märkamine ja sekkumine lasteaias algab lapse arengu jälgimisest ja hindamisest, mis on koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava järgi osa lasteasutuse töötajate igapäevasest õppe- ja kasvatustööst

Tugiteenused lasteaias

klaabu.tartu.ee © 2024 Tartu Klaabumaa Lasteaed » Klaabumaal üheskoos loovaks ja hoolivaks mänguhoos.
Telefon 51 22618
Kummeli 5, Tartu